Fryske artikels troch de jierren hinne

fan augustus 2005 ôf

sammele troch:

Dussy Ybema, Wytmarsum

Op myn webstek is in oersjoch te finen fan artikels út ferskate deiblęden, ek Nederlânske, dy't ik lęs of dęr't ik tafallich tsjinoan rűn bin. Tydskriften as 'De Pompeblęden' en de fergese temaskriften binne ek meinommen yn it oersjoch. Mear spesifike blęden dy't ik krij, bygelyks 'De Moanne', 'It Beaken', 'Letterhoeke'  en 'Ut de Smidte' binne net yn it oersjoch behelle. Om't ik yn it űnderwiis wurkje, ha ik 'De Pompeblęden', ek tige spesifyk fansels, der wol by nommen. Yn dat blęd stean de nije űntwikkelingen yn it űnderwiis eins altyd beskreaun en binne sa dus net te missen.

De webstek is opdield yn trije ferskate rubriken: Skoalle, Maatskippij en Literatuer & Kultuer. Om tagong te krijen ta in rubryk, kinne jo op ien fan de űndersteande knoppen drukke.

 Skoalle                   

 Maatskippij              

 Literatuer & Kultuer